Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemeen
1:  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Draaikolk Producties uitgevoerde opdrachten. Indien van deze voorwaarden wordt afgeweken of indien er aanvullende voorwaarden zijn, zijn de afwijkende of aanvullende voorwaarden van toepassing, doch uitsluitend indien deze schriftelijk in de overeenkomst zijn vastgelegd.
2: Deze leveringsvoorwaarden worden eenmalig (per mail) samen met de offerte naar de opdrachtgever verzonden en zijn vervolgens altijd te raadplegen op draaikolkproducties.nl.
3: Draaikolk Producties verplicht zich de opdracht zo goed mogelijk naar de wensen van de opdrachtgever uit te voeren.
Indien de opdrachtgever van mening is dat de opdracht niet conform de afspraak is uitgevoerd verplichten beide partijen zich om
in goed overleg naar een redelijke oplossing te zoeken.
De offerte
4: Na één of meerdere vrijblijvende en oriënterende gesprekken, zal Draaikolk Producties een gratis en vrijblijvende offerte uitbrengen. Deze offerte omvat in ieder geval: een zo nauwkeurig mogelijk beschrijving van het te verwachten eindproduct, afspraken omtrent zaken als vormgeving, filmstijl, ev. filmlocaties, script; afspraken wat ev. door de opdrachtgever zelf wordt ingebracht;  de totaalprijs die Draaikolk Producties in rekening brengt op basis van het aantal geschatte werkuren, met daarnaast apart gespecificeerd reiskosten, reistijdvergoeding, en voor zover van toepassing kosten van extra cameramensen en/of technici, kosten van acteurs/actrices, kosten van de rechten van muziek, ev. andere kosten, alsmede ev. te rekenen btw.
5: Aanvaarding van de offerte: indien de opdrachtgever de offerte aanvaardt, kan de offerte worden geprint en ondertekend door een bevoegd persoon. Een scan van het ondertekende document kan aan Draaikolk Producties worden gemaild, waarna de overeenkomst tot stand is gekomen. Een offerte is tot twee maanden na de offertedatum geldig.
6: Meerwerk:  indien gedurende het proces de opdrachtgever aanvullende wensen heeft kan dat meerwerk opleveren. Dat meerwerk kan door Draaikolk Producties worden berekend conform het op de website vermelde uurtarief.  In dat geval zal Draaikolk Producties hierover zo snel mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever.
Inspraak door de opdrachtgever
7: Ten einde zoveel mogelijk te waarborgen dat de opdracht verloopt conform de wensen van de opdrachtgever, verplicht Draaikolk Producties zich om zoveel als wenselijk de opdrachtgever bij de voortgang te betrekken. Dat zal in ieder geval zijn:
indien een eerst versie van het script gereed is (indien van toepassing) en indien een ruwe versie van de montage gereed is. De opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid verbeterpunten aan te geven.
Aflevering product
8: Indien het product gereed is, ontvangt de opdrachtgever een link om de film te downloaden. Standaard wordt de film geleverd als mp4-bestand met full HD-resolutie, desgewenst ook met UHD/4K-resolutie of beide.
9: indien de opdrachtgever de film ook als dvd en/of blu-ray wil ontvangen zijn hier meerkosten aan verbonden. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gewenste exemplaren. Draaikolk Producties zal hierover desgewenst een aanvullende offerte uitbrengen.
10: Indien het product op een bepaalde tijd af moet zijn, zal Draaikolk Producties trachten het product tijdig klaar te hebben. Draaikolk Producties geeft echter geen garantie dat de film op de gewenste datum af is. Oplevertermijnen zijn uitsluitend indicatief.
Betaling
11: Na aflevering van het product ontvangt de opdrachtgever de (eind)factuur. Draaikolk Producties hanteert een standaardtermijn van maximaal 30 dagen voor het betalen van de factuur, gerekend vanaf de factuurdatum .
12: Niet tijdige betaling: Bij niet tijdige betaling ontvangt de opdrachtgever een herinnering waarbij hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld binnen zeven dagen te betalen. Bij uitblijven van betaling na de herinnering, volgt een officiële aanmaning.
Blijft ook dan betaling uit, dan is de opdrachtgever incassokosten en wettelijke rente verschuldigd  zoals bepaald in o.a. het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Bovendien zal de vordering uit handen worden gegeven aan een deurwaarder, waarbij ook de kosten van de deurwaarder, proceskosten,  executiekosten, enz. op de opdrachtgever verhaald zullen worden.
13: Draaikolk Producties is altijd bevoegd een voorschotfactuur of deelfacturen te sturen, met name bij grotere opdrachten.  In voorkomende gevallen zal dat in de offerte worden opgenomen. Voor deze facturen zijn de artikelen 11 en 12 van toepassing. Draaikolk Producties kan besluiten werkzaamheden niet aan te vangen of op te schorten zolang deze facturen niet zijn betaald.
Aansprakelijkheid en ontbinding van de overeenkomst
14: Voor door Draaikolk Producties aantoonbaar aangerichte schade is het bedrijf aansprakelijk, doch aansprakelijkheid is beperkt
tot maximaal het offertebedrag (excl. kosten van derden). Indien Draaikolk Producties  door overmacht niet in staat is de
productie te voltooien hebben beide partijen het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, zonder recht op een kosten- of schadevergoeding.
15: Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren of tussentijds te ontbinden om redenen welke niet aan Draaikolk Producties zijn toe te schrijven, blijft de opdrachtgever in beginsel het offertebedrag verschuldigd, exclusief nog niet gemaakte kosten.
Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
16: Alle door Draaikolk Producties  geproduceerde tekst, geluid en beeld zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product. Documenten, templates, editingprojecten, etc. van Draaikolk Producties vallen onder het intellectueel eigendomsrecht en worden niet vrijgegeven.
Toestemming voor promotiedoeleinden en bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
17: De opdrachtgever verleent Draaikolk Producties toestemming om het eindproduct te gebruiken voor promotiedoeleinden van Draaikolk Producties, zoals op de website, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft hiermee niet akkoord te gaan.
18: Draaikolk Producties heeft een beleid voor bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens. Kijk op draaikolkproducties.nl/privacy/

Terug naar startpagina.